супермаркет

доц. д-р Елка ВАСИЛЕВА и доц. д-р Даниела ИВАНОВА,

катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС – гр. София

Актуално изследване в рамките на изследователски проект в УНСС – гр. София откри ограничен брой сертификационни схеми от трета независима страна в България. Сред тях се идентифицират както универсални процесни схеми, свързани с осигуряване на качеството и безопасността на храните и биологичното им производство, така и селективни схеми, ограничаващи се до конкретни групи продукти (напр. European Ecolabel, Fairtrade Labelling, FSC Labelling и др.). Те са създадени и администрирани от международни, регионални (европейски) и национални организации.

След като отчете насочеността на тези схеми към организациите и потребителите, както и отделните участници по веригата на доставка, бяха определени следните три сектора за сфера на проучванията в този раздел: сектор „Преработка на селскостопански продукти”; сектор „Търговия” и сектор „Текстил и облекло”.

Целите на изследването са да се събере и анализира информация за действащите сертификационни схеми при фирмите от горните сектори.

В изследването са обхванати фирми производители от сектор „Преработка на селскостопански продукти” от следните браншове: преработка на месо; преработка на мляко; производство на хляб и хлебни изделия; производство на вино; преработка на пресни плодове и зеленчуци; пчеларство.

В изследването са включени и големи търговски вериги за хранителни стоки от сектор „Търговия” поради ролята им на посредник между производителя и крайните клиенти. Също така, защото някои от тях организират собствено производство с ограничен мащаб (главно чрез поддържане на собствени пекарни за хляб и хлебни изделия) или пък предлагат хранителни продукти с тяхна собствена запазена марка.

Информацията е събрана чрез пряка индивидуална анкета с лица, имащи непосредствено отношение към общото оперативно управление на фирмата или към организацията на производството. Такива са собственици, директори и управители, фирмени финансисти, ръководители на производствени и търговски отдели, технолози. Те бяха анкетирани съгласно предварително разработен за изследването Въпросник.

Изследвани са основни производители, преработватели и търговци в съответния бранш, утвърдени на пазара и със силно пазарно присъствие. Изследваната съвкупност наброява 110 фирми.

Най-голям дял в проучването имат фирмите, свързани с преработката на месо – 30%, следвани от тези в групата „Производство на хляб и хлебни изделия”, „Преработка на мляко” и „Преработка на плодове и зеленчуци”. Фирмите от сектора „Текстил и облекло” представляват 12.8% от всички участници, а големите търговски вериги за хранителни стоки – 6.4%.

Бележка 1: Сумата от процентите не е 100, тъй като шест от фирмите са посочили повече от една сфера на дейност (например месопреработка и млекопреработка, производство и търговия с вино).

Бележка 2: Информацията от фирмите, занимаващи се с преработка на месо, е събрана с активното съдействие на Асоциацията на месопреработвателите в България, на което се дължи и тяхната по-голяма отзивчивост и съответно по-високият им дял в изследваната съвкупност. Част от информацията от производителите на пчелен мед е събрана със съдействието на Съюза на българските пчелари.

Обхванатите в изследването фирми се разпределят равномерно, в зависимост от броя на заетите лица. Фирмите, в които заетите лица са до 10 души, представляват 12.1% от изследваната съвкупност от 110 фирми.

Половината от фирмите реализират своята продукция само в България (49.5%), малко повече от една четвърт от тях (27.5%) намират пазари и в други страни (членки на Европейския и извън него), а едва 3.7% продават продуктите си само в чужбина.

Сертифицирани системи за управление и сертифицирани продукти

Половината от изследваните фирми (51.8%) имат сертифицирани системи за управление. Около три четвърти от изследваните фирми са преминавали през процес на сертификация - при внедряването на сертифицирана система за управление или по повод сертифициране на произвеждан от тях продукт.

Преди всичко прави впечатление, че политиката на фирмите е насочена много по-често към сертифициране на системи за управление и значително по-рядко – към сертифициране на продукти. Рядко изключение са фирмите, които са сертифицирали само свои продукти (3.6 %). Всяка десета фирма е сертифицирала както система за управление, така и свой продукт или продукти. Много голяма част от запитаните фирми (32.7%) засега не са преминавали през никакъв процес на сертификация.

Общото между профилите е, че, независимо от бранша, ISO 9001 и ISO 22000 са двата най-разпространени и най-важни стандарта, съгласно които е осъществена сертификацията от трета страна.

Изследването категорично показва, че половината от изследваните фирми имат сертифицирани системи за управление. Преди всичко прави впечатление, че политиката на фирмите е насочена много по-често към универсални процесни схеми, свързани с осигуряване на качеството и безопасността на храните и значително по-рядко – към селективни схеми (сертифициране на продукти). Изключение правят фирмите, които са сертифицирали само свои продукти (3.6%). Всяка десета фирма е сертифицирала както система за управление, така и свой продукт или продукти.

Много голяма част от запитаните фирми (32.7%) засега не са преминавали през какъвто и да е процес на сертификация.

Общо две трети от обхванатите в проучването фирми имат някакъв вид сертифицирана система за управление. На свой ред, сертифицираните системи за управление, които притежават запитаните фирми, най-често се отнасят до система за управление на качеството (ISO 9001:2008) и до система за управление безопасността на храните (ISO 22000:2005) – всяка трета фирма има някой от тези два сертификата. Логичен е резултата, че главно големите търговски вериги за хранителни стоки имат сертификации, съгласно IFS (International Food Standard) – стандарт, разработен специално за такъв вид търговски организации.

Данните разкриват ситуацията в основните браншове на сектора „Преработка на селскостопански продукти” и при големите търговски вериги, която в общи линии не се различава от общата картина - около 60 - 70 % от фирмите в съответния бранш имат, а около 30% нямат сертифицирана система за управление. Два бранша се отклоняват от общата картина и оформят полюсите: всички фирми, занимаващи се с преработка на плодове и зеленчуци, притежават някакъв вид сертифицирана система за управление. Обратно е положението при производителите на текстил и облекло – само една пета от участвалите в изследването фирми от този бранш имат подобен сертификат.

При условие, че като критерий за големината на фирмата се приеме броят на заетите, може да се направи следното заключение: колкото по-голяма е фирмата, толкова повече сертифицирани системи за управление притежава, т.е. по-големите фирми преминават и през повече сертификационни процедури.

До увеличаване броя на притежаваните сертификати за системи на управление води и разнообразяването на пазарите, за които работи фирмата. Около 60 % от фирмите, които работят за най-различни пазари (българския, на други страни от ЕС и на страни извън ЕС) имат по повече от един сертификат за системи за управление. От изследването се вижда, че при фирмите, които работят само за България или за България и за други страни от ЕС, повече от един такъв сертификат имат около 15 % от обхванатите в анкетното проучване.