зърно

За периода от 2008 г. до 2015 г. директната подкрепа на селските райони в Полша бе осъществена и продължава да се осъществява чрез Програмата за аграрно развитие, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за селскостопанско развитие на страните от ЕС. По принцип местоположението на Полша, стабилната й икономика и гъвкавият пазар на труда правят Полша много атрактивна за чуждестранни инвеститори. Полша често печели важни проекти за научноизследователска и развойна дейност. Тя е перфектното свързващо звено между пазарите на Централна и Източна Европа със 100 млн. потребители с 500 млн. потенциални клиенти.

Мярка 123 за добавена стойност към селскостопанските продукти, реализирана в рамките на полската Програма за селскостопанско развитие е основно средство за осъществяване на помощ с участието на фондовете на Европейския Съюз, касаещи сектора за преработка на селскостопански продукти, включително и преработка на зърно.

Включва се и производството на млени царевично и пшенично брашна, овес; на ръж, пшеница и на други зърнени култури; ориз (производство на люспест, смлян и изчистен ориз), производство на оризово брашно; смилане на зеленчукови суровини; производство на пшенично и царевично брашно, на сушени семена от бобови растения; производство на комбинация от брашно и смеси за печен хляб, кейкове, бисквити и палачинки.

Диапазонът от инвестиционни инициативи с възможност за отпускане на официална подкрепа включва: строителство или обновление, комбинирано с модернизация на сградите, закупуване и инсталиране на машини и апаратура за преработка, складиране, анализ на селскостопански продукти, както и на специализирани превозни средства за износ в чужбина, закупуване на средства, необходими за технологичния процес на складиране, закупуване и инсталиране на софтуер за бизнес-мениджмънт или за контрол на производствения процес, както и осъществяване на системите за мениджмънт на качеството и на режийните разноски.

Размерът на финансовата подкрепа би могъл да бъде дори повече от 40% от разходите, осъществени от микро-, малки или средни предприятия, нивото на заетост на които е в рамките на 250-750 служители и годишният им оборот е от 50 до 200 милиона евро. Ниво на подкрепа с размер от 50% би могло да бъде отпуснато на предприятия, управляващи преработката на зърно, които са по същото време и група от селскостопански производители, както и на предприемачи, управляващи микро, малки и средни предприятия, които купуват поне 25% от общото количество на преработени селскостопански продукти на базата на дългосрочни договори, сключени с групите на производителите на зърно.

Максималната финансова подкрепа за целия период на изпълнение на Програмата за селскостопанско развитие е 20 милиона полски злоти, а за консолидираните предприятия - 50 милиона полски злоти, като стойността на официално отпусканата подкрепа за изпълнение на един проект не може да бъде по-малка от 100 хиляди полски злоти.

В рамките на предишни изисквания от мярка 123, проведени през 2008-2011 г., предприятията, работещи в областта на преработката на зърно бяха предоставили 78 молби за финансова подкрепа на една обща сума от 260.1 милиона полски злоти.

Технологията, прилагана за меленето на житото, понастоящем е най-модерното решение, въведено от швейцарската компания BUHLER. Тя е с линия за обработка на житото с възможност за едновременно производство на няколко главни продукта. Основната гама от продукция включва олющено жито с различни размери на частиците от 0.16 мм до 4,5 мм, както и получаването на пшенично брашно.

Мелницата се намира в полската област Долна Силезия. Благодарение на сътрудничеството с местни производители на жито, компанията SILESIAN GRAIN („Силезийско зърно“) е осигурила една постоянна доставка от зърно с качество, подходящо за хранителната индустрия. Затова се закупува около 75% от суровината на базата при сключени дългосрочни договори. Продуктите се продават главно от местни клиенти, както и за експорт, който възлиза на 21% от цялостните продажби.

Инвестиционният проект, който е предмет на молбата, предявена пред Агенцията за преструктуриране и модернизация на селското стопанство на Полша в рамките на мярка 123 за добавена стойност към селскостопанските и горски продукти според Програмата за селскостопанско развитие 2007-2015 г., предвижда, освен другите строителни работи и модернизация, и закупуването на нови машини и апаратура. Операцията, на стойност от 12.2 милиона полски злоти, бе осъществена от компанията от април 2008 до юни 2009 г., а международната асоциация ARMA, която фокусира своята дейност в корпоративно финансиране и консултативни услуги в областта на новите технологии, отпусна официално финансиране в размер на 4.9 милиона полски злоти.

В рамките на проекта бяха завършени следните подпроекти: строителство на силози с капацитет от 24,000 тона (три силоза от по 8,000 тона всеки), разширение на складове за крайни продукти, заедно със свързаната за това апаратура, както и увеличаване на гамата от продукти, произвеждани успоредно; разширение на технологичната линия на мелниците, повишавайки капацитета й от 200 до 240 тона/ден.

В резултат на инвестицията бе дадена възможност да се упражнява надзор върху складовете за жито в мелниците, което е намалило разходите за транспорт и е задълбочило вертикалната интеграция между селскостопанските производители и преработвателите. Местните селскостопански производители като директни доставчици на суровини до мелниците подобриха разходите за труд за единица преработена суровина чрез повишаването на производствения капацитет и конкурентоспособността на продуктите при преработка на селскостопанска продукция и храни. Те се повишиха благодарение на техния иновативен характер и предлаганата широка гама от продукти. През 2005-2011 г. компанията въведе, а сега вече поддържа висококачествени стандарти - новите системи за качество като сертификат за система QS и сертификат ISO 22000.

Голямо значение се отрежда на инвестициите в човешки капитал чрез повишаване уменията на персонала, за да се разшири неговото професионално издигане с по-качествени квалификации.

Превод от списание “Polish food” Мая ГЕЛЕВА