1

Нови технически и организационни решения в областта на опазване здравето на животните, предпазване на зоозоните, както и хигиена и токсикология на храните с животински произход и на веществата за хранене са предметът на научноизследователската работа и разработките на Националния институт за ветеринарни изследвания в Полша. Той е основан през 1945 г. като отдел за научни изследвания и разработки, над който се упражнява надзор от Министъра на земеделието.

Включването на Института в изданията за безопасност на храните се осъществява чрез микробиологични и химически тестове, редовно осъществявани от 2003 г. в рамките на програмата за наблюдение и контрол „Опазване здравето на животните и на общественото здраве”.

Данните, събрани от института, са осигурени от органите за безопасност на храните в Европа (ВБХЕ). Те подготвят годишни сведения за явленията в зоозоните и за патогенни и химически заразни вещества в храните с животински произход на ниво страни-членки на Европейския съюз.

Резултатите, получени в службата по хигиена на храните с животински произход през годините 2004-2014 г. показват, че само един малък процент от тестваните проби, подложени на изпитания, не задоволяват микробиологичните изисквания. По същото време тези стойности на тестовете за наличието на такива бактерии като Salmonella spp., Listeria monocytogenes или позитивните на коагулация Staphylococcus от година на година систематично намаляват. Тази тенденция се задържа и при такива патогени като Salmonella при домашните птици и при свинете, толерантни на температурни напрежениея Campylobacter при закланите бройлери и токсичните Escherichia coli (ТЕК) при младите заклани животни.

Отделът по фармакология и токсикология годишно осъществява около 30 хиляди теста за химически остатъци. Пробите от тестовете идват от различни биологични разновидности на породи от селскостопански животни и от продукти, като яйца, прясно мляко или мед. Обсегът на тестовете включва 230 забранени субстанции от група А (хормони, тиреостатици) и остатъци от ветеринарни медицински продукти и ксенобиотици в околната среда (тежки метали, пестициди) включени в група Б.

Изданието за безопасността на храните също е свързано със здравния статус на животните в хранителната верига. Във връзка с това институтът действа като Национална лаборатория за 135 вида тестове, включително и 81, които се отнасят до животински носители на инфекциозни болести и зоозони, както и 54 в областта на безопасността на храните с животински произход и с вещества за хранене. Обсегът на мерките, взети от НЛС, включва: коопериране с лабораториите за справки от Европейския Съюз, координиране и самостоятелен надзор на официални лаборатории, организирайки опитно тестване за лабораториите в областта, научни и техническа подкрепа за националните власти при разработване и изпълнение на планове координирани с тестовете.

През 2016 г. институтът изпълнява 22 научноизследователски проекти от Националния Научен Център и 3 международни, финансирани по програма Хоризон 2020 от гледна точка на безопасността на храните и свързаното издание. За пръв път институтът е координаторът на проекта като част от Х 2020, и на един друг проект, финансиран от тези фондове. Те трябва да бъдат лансирани през тази година.

Превод от английски от списание “Polish Food”: Мая Гелева